Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van beide partijen. Door de website te gebruiken of door een bestelling te plaatsen, bevestigt de gebruiker daarom onherroepelijk dat hij een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ontvangen heeft en ermee akkoord gaat.

Het feit dat de Algemene Verkoopsvoorwaarden van deze website niet in de moedertaal van de gebruiker zijn, kan hem in geen geval vrijstellen van de toepassing ervan.

Gebruikers die wensen te kopen op deze website verklaren dat zij de volledige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen.

1. Verkoper

De website is eigendom van Annechien Smolders, verder benoemd als Six Hugs & Rock ‘n Roll, Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0844.483.087
Telefoonnummer: +32 (0)473/78.70.40
BTW nummer: BE 0844.483.087

2. Toepassing

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Six Hugs & Rock ‘n Roll website en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de algemene voorwaarden van Six Hugs & Rock ‘n Roll is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering

Six Hugs & Rock ‘n Roll kan in heel wat landen leveren, indien uw land niet bij het keuzemenu staat neem dan contact op met Six Hugs & Rock ‘n Roll via shop@sixhugsandrocknroll.be en dan kijken we wat we voor u kunnen doen. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet. Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat-aan Six Hugs & Rock ‘n Roll te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door Six Hugs & Rock ‘n Roll aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Six Hugs & Rock ‘n Roll heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Six Hugs & Rock ‘n Roll Bolwerkstraat 24 2018 Antwerpen, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen, België op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van Six Hugs & Rock ‘n Roll staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Six Hugs & Rock ‘n Roll zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Welke gegevens vragen en gebruiken wij?

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer om de bezorging van uw product correct af te handelen.
  2. Uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van uw bestelling.
  3. Betalingsinformatie zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer (via de beveiligde server van Paypal) om uw bestelling veilig af te ronden.

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Copyright

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, audio, video e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Six Hugs & Rock ‘n Roll of rechthoudende derden.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Six Hugs & Rock ‘n Roll geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Privacy and policy

These general terms and conditions of sale serve to define the rights and obligations of the Parties. Therefore, by relying upon and/or using the services of the Website, placing an order and/or concluding a contract, the User irrevocably confirms to have received a copy of these general terms and conditions and agrees to be bound by them, to the exclusion of any other.

Six Hugs & Rock ‘n Roll invites the User to read the general terms and conditions, and to accept them by clicking “I accept” at the end of the general terms and conditions in order to proceed with the purchase. Failing this, the User will be unable to pay for the purchases. The fact that the general terms and conditions of this Website are not in the User’s native language does not in any way exempt them from their application.

Users wishing to purchase on this Website declare they have full legal capacity to do so.

1.Seller

This Website is the property of Six Hugs & Rock ‘n Roll, Annechien Smolders, Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen and is registered with business registration number 0844.483.087, Phone: +32(0473)78 70 40,  VAT number: BE 0844.483.087.

2. Applicability

The general conditions as stated here, apply to all products offered for sale on the Six Hugs & Rock ‘n Roll shop and for all deliveries. Every order implies the general conditions of sale are accepted. Only Belgian Law applies to the general conditions of Six Hugs & Rock ‘n Roll.

3. Quotes and acceptance of orders

All our quotes are obligation-free. We are only bound by an order once it has been confirmed in writing or once it has begun to be processed. Information related to products and prices, as well as the detailed order information, is compiled and distributed subject to changes and corrections.

4. Delivery

Products are only delivered in countries specified on the Website. Products are delivered wherever possible within the timeframe indicated during the individual order confirmation. Incorrect delivery addresses are the responsibility of the Buyer and may result in additional costs.

Unless otherwise stipulated, our prices do not include transport and delivery of the goods to the Buyer. The costs for transport and delivery are indicated separately. The stated delivery times are not binding but are provided merely as an indication. Delays in delivery do not constitute grounds for termination of the agreement or for the payment of damages to the Buyer, except in the case of deliberate delay.

We reserve the right to carry out partial deliveries.

In the event of non-delivery of the goods, any amount paid by the Buyer will be reimbursed without interest or other compensation.

5. Right of ownership

All delivered goods remain the property of the Seller until paid for in full, including all costs and taxes, interest and fees. In the event of non-payment, we reserve the right to reclaim the goods by operation of law at the Buyer’s expense.

6. Complaints

In order to be admissible, complaints must reach us: (a) in the case of complaints related to non-conformity of deliveries, within eight (8) days following receipt of the goods and (b) in the case of hidden faults, within eight (8) days following the discovery of the fault or the moment by which time such a discovery could reasonably be expected to have taken place. Acceptance of the goods by the Buyer covers every possible fault or non-conformity observable at that time.

7. Warranty

Our warranty is limited to the warranty for hidden faults and the warranty in the case of consumer purchases, as stipulated in the Civil Code.

We may only be held liable for damage in the event of deliberate act or gross negligence. We are not liable for any indirect damages whatsoever which may have been incurred by the Buyer.

8. Right of renunciation

In the framework of remote sales to consumers subject to the Law of 6th of April 2010, consumers have the right to inform the Seller of their wish to cancel the purchase, without justification and without penalty within 14 calendar days of delivery.

In the event the Buyer wishes to make recourse to this right, he/she is required to inform the Seller by phone or by letter within 14 calendar days following the day of delivery.

The Buyer is required to return all goods in original condition and packaging at his/her own risk and expense to Six Hugs & Rock ‘n Roll, Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen, Belgium. Under stamped or not stamped shipments are always refused and will be sent back to the Sender.

Goods specifically designed for the Buyer cannot be accepted. In such cases, the Buyer cannot make recourse to any right of renunciation.

Six Hugs & Rock ‘n Roll returns the complete amount of the purchase, including shipping costs, within 30 days after the goods have been returned. If goods have not been returned in accordance with the conditions of the right to cancel, the amount of the purchase including the shipping costs, will not or not completely be returned.

The product, in this case, remains the Buyer’s property. On his/her demand the goods can be sent back on the condition of payment of the shipping costs.

9. Force Majeure

The Seller is not responsible for delays in the execution or the non-execution of its commitments arising as a result of events outside its normal control, including production interruptions, difficulties in acquiring or shortages of raw materials, work force, energy or transport or delays in transport, strikes, lock outs, work interruptions or other collective labour disputes, whether or not they are directly related to ourselves or our suppliers and this even in the event these events are foreseeable.

10. Prices and payment

Before settling the bill, the Buyer is notified of the price of the goods. All prices are in euro and include VAT. Shipment costs are mentioned separately.

Agreeing a price with the Customer does not omit the right of Six Hugs & Rock ‘n Roll to raise the price.

If a price is risen after the agreement was made, the Customer can cancel the agreement, independently from the percentage of the raise.

Offers are valid as long as the goods are in stock and for the period that is mentioned.

A personal offer has a validity of 2 weeks, unless another period has been stated on the offer.

Invoices are payable in full to our head office at Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen, Belgium by the due date and without discount unless otherwise indicated on the invoice.

In order to be admissible, all complaints related to invoices must be formulated in detail and sent by registered mail within 3 days following receipt of the relevant invoice.

In case of late payment, interest will be charged on the invoice  amount owing by operation of law and without the necessity of any prior notice of default at a rate of 1% per month from the invoice date. In the event of non-payment and in the event a reminder sent by normal post has not been effectual within 14 days, a fixed fee will be payable equal to 10% of the amount owing. We reserve the right in the event of non-payment of an invoice in part or in full by the due date or in the event of any other breach of the buyer’s obligations with respect to the agreement, to suspend the execution of or immediately terminate all agreements with the buyer by operation of law, without implication of default and without the need for any judicial intervention and to demand payment of all amounts owing, even with respect to invoices not yet past due, or to deliver goods only upon payment in cash, notwithstanding any earlier agreements or any other rights to which we may be entitled.

Not immediately responding to any shortcoming on the side of the buyer can in no way be considered as a relinquishment of our right to pursue this shortcoming at a later date.

11. Privacy

All orders from the Website of Six Hugs & Rock ‘n Roll imply the explicit permission of the Buyer to allow the processing and use of his/her personal information for such purposes as administration of a customer database, the management of orders, deliveries and invoices, solvency checks, marketing and advertising. The processing of such information for marketing purposes and individual advertising will only take place upon the Buyer’s explicit declaration of agreement during the ordering process. Six Hugs & Rock ‘n Roll will not be permitted to transfer this information to third parties. The Buyer has the right to view and correct all information. The Buyer also has the right at all times to oppose the processing of his/her personal information for direct marketing purposes and this without personal cost. For more information, the Buyer is invited to consult the public register held by the Privacy Protection Commission in Brussels.

Which information do we ask you and will be used?

Your name, address and phone number. These are used to deal with your order correctly.

Your e-mail address, to keep you informed about the status of your order.

Payment information such as credit card or bank account number (through the secured server of Paypal) to finish your order safely.

12. Proof

All Parties accept the validity of electronic proof in the framework of their relations (e.g. e-mail, backups, etc.).

13. Severability

If any article of these terms and conditions is declared null and void, this invalidity shall not affect the validity of the remaining articles.

14. Rights of intellectual ownership

The content of this site, including brands, logos, drawings, data, names of products or companies, texts, images etc. are protected by intellectual rights and belong to Six Hugs & Rock ‘n Roll or third parties who own the rights.